2023 Február 04. és Április 26 között csak e-mailben leszünk elérhetőek.
Ha bármire szüksége van, azt Február 04.-ig tudja megvásárolni, vagy Április 26.-a után.

A műholdas telefonok bérlése a fenti időpontok között továbbra is elérhető.

FIGYELEM!!!!  A fenti időpontokban Csak e-mailen leszünk elérhetőek.

dr.zoltan.aszodi@gmail.com


Kérünk mindenkit, hogy előzetes egyeztetés után érkezzenek bármelyik üzletbe.
Csak előzetes időpont egyeztetés esetén tudjuk a zökkenőmentes ügyintézést garantálni.
Nove prodavnice u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori.


Üzletek:

WorldGate Buda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6
Kolosy Üzletház fsz.17.
06 30 4900 300
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek: Bejelentkezésre
Szombat-Vasárnap: ZÁRVA

WorldGate Balaton
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: Bejelentkezésre
Szombat-Vasárnap: ZÁRVA

WorldGate Serbia – Sombor
WorldGate Bosnia-Hercegovina – Banja Luka
WorldGate Montenegro – Budva
Mobil: +381 63 7813 828, +36 30 530 2353


Kérünk mindenkit, hogy telefonos

időpont egyeztetéssel érkezzen.

Prijavite se putem telefona.

Elérhetőségeink:

Mobil: 06 30 4900 300, 06 70 5100 700
Email: gps@worldgate.hu, info@thuraya.hu, eusattel@eusattel.com

 

FIGYELEM!!!

Kérjük,figyelmesen olvassa el, a vásárló elállási jogairól szóló írást!


Mikor veszítjük el elállási jogunkat műsoros CD, DVD lemez, illetve számítógépes szoftverek vásárlásakor?

A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek esetében akkor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontottuk, hiszen ilyenkor lehetővé válik számunkra a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetni. Ha azonban a terméket az elállási határidő alatt az eredeti csomagolásban, felbontatlanul visszaküldjük vagy visszavisszük az eladó üzletébe, az eladó köteles az általunk kifizetett összeget részünkre visszafizetni.

Akkor sem léphetünk vissza egyoldalúan szerződéstől, ha a számítógépes szoftvert nem telepítő lemez formájában vásároljuk meg, hanem online töltjük le?

Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása (nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása). A Korm. rendelet szerint a fogyasztó nem mondhatja fel a szerződést, ha a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adta ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a felmondási határidő letelte előtt megkezdődjön, és a beleegyezés megadásával egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát. Ha a fogyasztó beleegyezése és/vagy egyidejű nyilatkozata hiányzik, a szolgáltatás teljes vagy részleges költségét nem köteles a fogyasztó viselni akkor sem, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre.

Milyen egyéb esetekben nem biztosítja a rendelet az elállási jogot?

Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében sem élhetünk elállási jogunkkal, ha a tizennégy napos elállási határidő lejárta előtt az eladó a teljesítést a kifejezett beleegyezésünkkel, hozzájárulásunkkal megkezdte. Tehát nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha az interneten megrendelt műsorszolgáltatásra (például kábeltelevízió), valamint internet-hozzáférésre vonatkozó szerződés alapján a szolgáltatási hely kiépítése és a szolgáltatás aktiválása előzetes, a jogkövetkezmények ismeretében megtett beleegyezésünk alapján a szerződéskötéstől számított 14 napon belül megtörténik.

Van-e jogunk az elállásra, ha a megrendelt terméket a kereskedő üzlethelyiségében vagy vevőszolgálatán (átvételi helyén) vesszük át?

Általában van, amelyhez az alábbiakat kell figyelembe venni. Az elállási jog a távollévők között megkötött szerződések esetén illeti meg a fogyasztót, azaz a szerződésnek távolsági eszköz útján (ilyen az internet is) kell létrejönnie. Online vásárlásnál a szerződés létrejöttéhez szükséges ajánlatot (ez a megrendelés) a fogyasztó, míg az elfogadó nyilatkozatot a kereskedő teszi meg. A korábbiakban kifejtettek értelmében az automatikus visszaigazolás nem tekinthető jogilag kötelező elfogadó nyilatkozatnak, hiszen ez a rendszerüzenet formájában tett visszaigazolás kizárólag a szolgáltatót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítését jelenti, amely a fogyasztó megrendelésének, azaz jognyilatkozatának beérkezését igazolja. A kereskedők a visszaigazolás elküldését követően a gyakorlatban egy újabb e-mailben vagy esetleg telefonon értesítik a fogyasztót a megrendelés elfogadásáról és a teljesítés körülményeiről. Ez az újabb email vagy értesítés már elfogadó nyilatkozatnak minősül, és a fogyasztóhoz történő megérkezésével a távollevő felek között érvényesen létrejön a szerződés. Amennyiben tehát a kereskedő ebben a második e-mailben vagy telefonon értesíti a fogyasztót, hogy a termék a boltban vagy az ügyfélszolgálaton átvehető, a szerződés létrejöttnek tekinthető, és a fogyasztót megilleti az elállási jog, függetlenül attól, hogy adott esetben a fogyasztónak az üzletben történő átvételkor elvileg lehetősége lenne a termék megvizsgálására.

További információ: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html

Fogyasztói tájékoztató

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga a jelen tájékoztatóban meghatározott határidőn belül.

 

A fogyasztó elállási jogát

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  2. aa) a terméknek,
  3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított (14) tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fsz.17. vagy az eusattel@eusattel.com email címre.

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a jelen tájékoztatóban, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Az eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.

 

Az eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az eladót felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

Az eladó mindaddig visszatarthatja a jelen tájékoztatóban meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az eladó címére (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fsz 17.) kell visszaküldeni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog kizártsága

Az eladó kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „e” és az „i” pontban meghatározottak esetén, azaz olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely higiéniai okokból (bőrkontaktus miatt) az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, illetve számítógépes szoftver példányának tekintetében sem.

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: WorldGate Kft.

Cím: 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6 fsz 17. vagy az eusattel@eusattel.com email címre.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: __________________________

 

WorldGate Buda

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6
Kolosy Üzletház fsz.17.

WorldGate Balaton

WorldGate Buda

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6
Kolosy Üzletház fsz.17.

WorldGate Balaton

WorldGate Serbia

WorldGate Bosnia Hercegovina

WorldGate Crna Gora